یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بربخورد …  (سهراب سپهری)

محیط‌زیست ایران در مناطق مختلف با مسائلی رو‌به‌روست و ساکنان این مناطق و کنشگران محیط‌‌زیست برای حل این مسائل و سازگاری بیشتر زندگی با طبیعت تلاش می‌کنند …