نمایش سیر تحول وسایل ارتباطی طی ۲۰۰ سال اخیر، پس از شناخت خواص الکتریسیته و مغناطیس، همراه با نمونه‌هایی از این وسایل ارتباطی مانند تلگراف، فونوگراف و تلفن همراه