نمایش جنبه‌های مختلف حرکت در محیطی تعاملی و مبتنی بر تجربه‌ی مستقیم با وسایلی مانند آونگ‌ها و چرخ‌دنده‌ها